Leveringsvoorwaarden

Versie januari 2022

Algemeen
Definitie kantooruren: maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

De door SPIE aangeboden dienstverlening en projecten zijn gebaseerd op de specificatie, de voorwaarden en aannames zoals beschreven in de aanbieding en eventuele bijlagen. De volgorde van onderstaande opsomming geeft ook de prioriteit aan die geldt bij een tegenstrijdigheid in de documenten:

  1. Specifieke SLA voorwaarden inzake diensten van toeleveranciers, voor zover van toepassing;
  2. Deze offerte;
  3. Separate werkafspraken (indien van toepassing);
  4. NLdigital Voorwaarden ©2020. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden of zijn verkrijgbaar via: www.spie-nl.com


Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever of van derden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Geldigheid
De geldigheidsduur van aanbiedingen is dertig (30) dagen na dagtekening.

Tarieven
Exclusief btw (inclusief invoerrechten en verpakking). De benodigde hoeveelheid werkzaamheden is gebaseerd op een reële inschatting. Werkelijk gemaakte uren worden op basis van nacalculatie gefactureerd. Voor werkzaamheden buiten kantooruren geldt een toeslag van 50%, voor zon- en feestdagen geldt een toeslag van 100%. Voor werkzaamheden buiten Nederland gelden afwijkende tarieven welke u op verzoek zullen worden toegezonden.

Voor bestellingen van materialen tot een bedrag van € 500,00 exclusief BTW wordt € 12,50 order- en verzendkosten in rekening gebracht.

De genoemde tarieven en bedragen kunnen jaarlijks worden verhoogd met als indicatie de inflatiecorrectie conform het CBS.

Facturatie
Opdrachten tot € 10.000,- worden 100% na oplevering gefactureerd. Voor opdrachten boven de € 10.000,- worden de volgende termijnen gehanteerd:

1e termijn                    50%      Bij opdrachtverstrekking
2e termijn                    40%      Bij aanvang werkzaamheden/levering materialen
3e termijn                    10%      Na oplevering

Maandelijkse bedragen worden als volgt gefactureerd:

Diensten / licenties   100%    Bij activatie dienst / licentie, per maand vooraf
Verbruikskosten        100%    Per maand achteraf
SLA                           100%    Bij start SLA, per kwartaal vooraf

De facturen worden in PDF formaat per e-mail verzonden naar een door de klant op te geven e-mailadres.

De betalingstermijn is 30 dagen, gerekend vanaf factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Looptijd
De looptijd van de contracten is 36 maanden. Tijdens deze looptijd mag binnen het contract per volgende kalendermaand worden op- of afgeschaald, echter in een periode van 12 maanden mag een contract maximaal 25% in geldwaarde afnemen ten opzichte van het initiële contract.

Opdracht verstrekken
Voor het verstrekken van de opdracht kunt u de aanbieding ondertekenen en als PDF formaat per e-mail versturen naar: sales.icts.nl@spie.com  of per post verzenden naar:

SPIE ICT Solutions
Burgermeester Drijbersingel 25 k
8021DA Zwolle