Algemene Voorwaarden

Definities:

Kantooruren Maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur

LEVERANCIER SPIE Nederland B.V., t.h.o.d.n. “SPIE ICT Solutions”

Artikel 1. Algemeen
Lid 1. Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007(Alib ’07) van toepassing die u op aanvraag zullen worden toegezonden.

Lid 2. LEVERANCIER is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade voortvloeiende uit de werkzaamheden of leveringen.

Lid 3. LEVERANCIER kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden, leveringen, fouten of respons- oflevertijden van producten of diensten van derden.

Lid 4. LEVERANCIER kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van geldige licenties van de bij u ingebruik zijnde software. Indien u een systeembeheercontract met LEVERANCIER heeft afgesloten, zal periodiek een overzicht wordengemaakt van de eventueel missende licenties voor zover dit door LEVERANCIER is na te gaan.

Lid 5a. LEVERANCIER garandeert dat alle van de opdrachtgever ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

Lid 5b. LEVERANCIER garandeert een meldplicht naar opdrachtgever van maximaal 24 uur na constatering van een “datalek” zoals bedoeldin de wetgeving “meldplicht datalekken” van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lid 6. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van geleverde goederen gaat over op opdrachtgever op het moment van aflevering. Het eigendomsrecht van de goederen blijft bij LEVERANCIER totdat alle facturen behorende bij de geleverde goederen volledig zijn voldaan.

Artikel 2. Garantie
Lid 1. LEVERANCIER hanteert voor wat betreft de garantie op geleverde goederen een-op-een de garantiebepalingen van de fabrikant.

Lid 2. Garantieclaims betreffende werkzaamheden van LEVERANCIER dienen binnen één week na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk bij LEVERANCIER te worden ingediend.

Lid 3. Indien er sprake is van uitgevoerde werkzaamheden op basis van nacalculatie, zullen alleen garantie claims worden gehonoreerd waarbij er sprake is van aantoonbaar foute handelingen welke bij de basisvaardigheden van de uitvoerende verondersteld mogen worden of welke vooraf bekend waren middels duidelijke instructies.

Artikel 3. Prijzen
Lid 1. Voor bestellingen van materialen met een ordertotaal lager dan 500 euro wordt 12,50 euro order- en verzendkosten gerekend indiende materialen niet door een medewerkers van LEVERANCIER kan worden afgeleverd tijdens zijn of haar werkzaamheden bij u op locatie.

Lid 2. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden in Nederland en gedurende werktijden tijdens kantooruren.

Lid 3. Voor werkzaamheden buiten kantooruren geldt een toeslag van 50%, voor zon- en feestdagen geldt een toeslag van 100%.

Lid 4. De genoemde tarieven en bedragen kunnen jaarlijks worden verhoogd met als indicatie de inflatiecorrectie conform het CBS. Hiervan zult u telkens rond december schriftelijk worden geïnformeerd.

Lid 5. Alle genoemde bedragen zijn exclusief wettelijke B.T.W.

Artikel 4. Facturatie
Lid 1. Facturering vindt periodiek plaats, conform in het contract of offerte genoemde periodes. Indien deze niet specifiek zijn benoemd zullen materialen 100% bij aflevering en dienstverleningen 100% na uitvoering worden gefactureerd.

Lid 2. De opdrachtgever verplicht zich alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 3. Bij niet tijdige betaling behoudt LEVERANCIER zich het recht voor alle dienstverlening per direct te stoppen.

Lid 4. Facturen worden door LEVERANCIER in PDF-formaat digitaal per e-mail verzonden naar een door de opdrachtgever aan te geven e-mailadres.

Artikel 5. Portal Cloud diensten (o.a. ServerPortal en BackupPortal)
Lid 1. LEVERANCIER is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellenof het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud. Getracht zal worden ditdaar waar mogelijk buiten kantooruren in te plannen en u daarover minimaal 1 werkdag van te voren per e-mail te informeren.

Lid 2. LEVERANCIER behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van alle bij u in gebruik zijnde SPLA licenties (huurlicenties). Wijzigingen hierop mogen daarom ook alleen door LEVERANCIER worden uitgevoerd.

Lid 3. De opdrachtgever behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van alle op de gehoste servers aanwezige data en (niet SPLA) software. Indien opdrachtgever dit wenst, verplicht LEVERANCIER zich, nadat de opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan, alle data en (niet SPLA) software binnen 3 werkdagen op een door opdrachtgever aangeleverde externe data-opslagmedium te plaatsenen bij opdrachtgever af te leveren.

Lid 4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig (laten) stellen van alle op de gehoste servers aanwezige data middels een back-up systeem. LEVERANCIER zal regelmatig van de serverinstallaties een back-up maken.

Lid 5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het datamanagement van de gehoste servers en de backups. LEVERANCIER zal periodiek controleren of de daadwerkelijk gebruikte (data)capaciteit in overeenstemming is met het afgesloten portalcontract. Indien er geruime tijd meer (data)capaciteit wordt gebruikt, zal automatisch de volgende periodefactuur overeenkomstig worden verhoogd.

Lid 6. De opdrachtgever mag portalcontracten steeds per volgende kalendermaand wijzigen, echter op jaarbasis mag een portalcontract maximaal 25% in geldwaarde afnemen ten opzichte van het initiële contract.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst
Lid 1. De geldigheidsduur van materiaaloffertes is 14-dagen, de geldigheidsduur van alle andere offertes is 1 maand.

Lid 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Lid 3. Zonder schriftelijke opzegging zal de overeenkomst steeds stilzwijgend voor een periode van 1 jaar worden verlengd

Lid 4. De overeenkomst kan worden beëindigd, hetzij schriftelijk door LEVERANCIER aan de opdrachtgever, hetzij schriftelijk door de opdrachtgever aan LEVERANCIER met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Lid 5. Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever om wat voor reden dan ook, verplicht de opdrachtgever zich een afkoopbedrag van 75% van het resterende contractbedrag eenmalig binnen 30 dagen na opzegdatum te betalen aan LEVERANCIER. LEVERANCIER zal na betaling van het afkoopbedrag gevrijwaard worden van alle verdere contractverplichtingen